..:: هراس ::..

هراس عبارت است از از ترسی مقاوم و شدید از شی یا موقعیتی که در واقع خطرناک نیست.
چنین ترسی، میل شدیدی به اجتناب از موقعیت‌های هراسی می‌انجامد، با وجود آن که بیماران غالباً تشخیص می‌دهند که این اجتناب منطقی نیست این عده شاید بتوانند در مواردی که در محل امنی قرار دارند ترس خود را نشان ندهند، اما باز هم اعتقاد دارند که هنگام روبرو شدن با محرک ترسناک در معرض خطر واقعی قرار می‌گیرند. هراس برعکس سایر ترسها که خصوصیات انطباقی دارند فلج کننده هستند به طوری که انجام فعالیت های معمولی را با اشکال مواجه می کنند. درمان راجع به این اختلال به زودی به صورت صوتی در این صفحه قرار میگیرد.