25%
تخفیف

پکیج کامل دوره تخصص درمان وسواس شامل 30 جلسه مشاوره تخصصی به همراه فایل صوتی قدرتمند (دوره فرش تا عرش)

دوره کامل و قدرتمند درمان وسواس (از فرش تا عرش) + فایل صوتی به همراه 30 جلسه مشاوره تخصصی وسواس

 1. جلسه اول: مفاهیم وسواس
 • وسواس چیست و انواع آن (40 دقیقه)
 • مفاهیم وسواس (30 دقیقه)
 • نحوه برداشت افراد وسواسی از افکار خود (17 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه اول (21 دقیقه)
 • مراقبه جلسه اول (35 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: ایجاد باور بهبودی (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: سرنوشت را از سرنوشت (6 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: تنفس عمیق (3 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: تغییر افکار و تغییر باور (3 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: لحظه حال (4 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: کمالگرایی (3 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: لطفا سختگیر نباشید (6 دقیقه)

 

 1. جلسه دوم: انتخاب گری و باورها
 • انتخابگری و باور (35 دقیقه)
 • بحث انتخابگری و باور (20 دقیقه)
 • چرا وارسی بدنی (16 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه دوم (17 دقیقه)
 • مراقبه جلسه دوم (32 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: انتخاب کردن (8 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: برداشت ذهنی (10 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: برداشت ذهنی و وارسی (5 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: برای چی غر میزنم (5 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: غر زدن و وارسی بدنی (5 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: نگرانی (6 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: تنبیه خودم (6 دقیقه)

 

 1. جلسه سوم: اهداف و پذیرش خود
 • پذیرش خود (39 دقیقه)
 • تعیین هدف (21 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه سوم (27 دقیقه)
 • مراقبه جلسه سوم (26 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: سرزنش ممنوع (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: نوشتن اهداف (6 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: شما هم غر میزنید (5 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: برای خودتان احترام قائلید؟؟ (7 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: اعتماد بنفس خودت رو ببر بالا (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: میدونستید شنا هم سخت گیرید؟؟ (4 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: اعتماد بخدا و خود (5 دقیقه)

 

 1. جلسه چهارم: 5 نیاز اساسی بدنبال حس عالی
 • پنج نیاز اساسی ما چیست؟ (31 دقیقه)
 • بدنبال احساس خوب (22 دقیقه)
 • مراقبه جلسه چهارم (56 دقیقه)
 • تمرین روز اول: احساس صبحگاهی (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: بررسی نیازهای من (3 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: خواسته ها و نیازهای درونی من (4 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: بخشش یا کینه؟؟ (4 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: خشم وجودی من (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: مقایسه من با دیگران (3 دقیقه)

 

 1. جلسه پنجم: ارزش وجودی من
 • دنیای دلخواه من (21 دقیقه)
 • ارزش وجودی من (14 دقیقه)
 • دعا کردن (17 دقیقه)
 • مراقبه جلسه پنجم (46 دقیقه)
 • تمرین روز اول: دفترچه ارزش گذاری (5 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: غر زدن ممنوع (5 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: عادت شکرگزاری (4 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: خواستن از خدا (5 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: برگشت به گذشته (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: روحت رو تغذیه کن (7 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: اطرافیانت رو بغل کن (4 دقیقه)

 

 1. جلسه ششم: رفتار کلی و کنترل موثر
 • کنترل موثر یک (13 دقیقه)
 • کنترل موثر دو (13 دقیقه)
 • کنترل موثر سه (8 دقیقه)
 • مراقبه جلسه ششم (42 دقیقه)
 • تمرین روز اول: اولین واکنش شما (5 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: اجتناب کردن (5 دقیقه)

 

1
8,000,000 تومان 6,000,000 تومان